Continguts Dibuix Tècnic

Dibuix Tècnic - 1r BAT                       Dibuix tècnic - 2n BAT

1. INSTRUMENTS DE DIBUIX
1.1. Suports. Paper de dibuix
1.2. Instruments de traçament. 
1.2.1. El llapis
1.2.2. El joc d'escaires
1.2.3. El compàs
1.2.4. Els estilògrafs
1.3. Instruments de mesura
1.3.1. Els regles graduats
1.3.2. El transportador d'angles
1.4. Complements: estris d'esborrar, llapis de colors, les plantilles, material transferible, retoladors, tauler de dibuix, recursos informàtics.

2. TRAÇATS FONAMENTALS
2.1. Definicions i simbologia
2.2. Perpendicularitat
2.2.1. Mediatriu d'un segment
2.2.2. Perpendicular a una recta per un punt exterior 
2.2.3. Perpendicularitat des d'un punt de la recta
2.3. Paral·lelisme
2.3.1. Paral·lelisme a una recta des d'un punt exterior
2.3.2. Paral·lelisme a una recta a una distància donada
2.4. Segments i operacions.
2.4.1. Suma i diferència de segments
2.4.2. Producte de segments
2.4.3. Divisió de segments en parts iguals
2.4.4. Proporcionalitat
2.5. Angles
2.5.1. Construcció angles iguals
2.5.2. Suma i diferència d'angles
2.5.3. Trisecció d'angles
2.5.4. Construcció d'angles amb compàs
2.5.5. Construcció d'angles amb joc d'escaires

3. TRIANGLES I QUADRILÀTERS
3.1. Triangles.
3.1.1. Propietats
3.1.2. Classificació
3.1.3. Construccions
3.2. Quadrilàters.
3.2.1. Propietats
3.2.2. Classificació 
3.2.3. Construccions

4. POLÍGONS REGULARS
4.1. Classificació
4.2. Propietats
4.3. Rectes i punts notables
4.4. Construcció de polígons regulars
4.1.1. Inscrits en una circumferència
4.4.2. Donat un costat
4.5. Polígons regulars estrellats
4.5.1. Classificació i propietats
4.5.2. Construcció

5. TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES
5.1. Isomètriques
5.1.1. Igualtat
5.1.2. Translació
5.1.3. Simetria
5.1.4. Gir
5.2. Isomòrfiques
5.2.1. Homotècia
5.2.2. Semblança
5.3. Anamòrfiques
5.3.1. Equivalència
5.4. Escales

6. TANGÈNCIES I ENLLAÇOS
6.1. La circumferència
6.1.1. Elements i angles
6.1.2. Arc capaç 
6.1.3. Rectificacions
6.2. Tangències
6.2.1. Propietats
6.2.2. Traçament de rectes tangents
6.2.3. Traçament de circumferències tangents
6.3. Enllaços
6.3.1. Propietats
6.3.2. Enllaços de rectes paral·leles
6.3.3. Enllaços de rectes secants
6.3.4. Enllaços d'arc i recta
6.3.5. Enllaços de circumferències

7. CORBES TÈCNIQUES
7.1. Ovals
7.2. Ovoides
7.3. Espirals o volutes
7.4. Hèlix cilíndrica

8. CORBES CÒNIQUES
8.1. Seccions còniques
8.2. El.lipse
8.3. Hipèrbola
8.4. Paràbola