Continguts 2n ESO

CENTRE D'INTERÉS 1

1-LA PERCEPCIÓ I LLENGUATGE DE LES FORMES

1. La percepció visual de les formes

2. La classificació de les formes

3. La interrelació de les formes

2-EL COLOR

1. Les qualitats i dimensions del color

2. Les sensacions cromàtiques

3. Aspectes comunicatius del color

4. El color a la imatge digital

CENTRE D'INTERÉS 2

3-LA COMPOSICIÓ ARTÍSTICA

 

1. L'estructura de la composició

2. La composició modular

3. La composició tridimensional

4. L'expressivitat de la composició

5. Plantejaments compositius de l'art

6. La simbolització de l'art

4-SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

1. El sistema dièdric

2. Els plànols tècnics

3. La normalització industrial

4. La perspectiva axonomètrica

     Perspectiva isomètrica

     Perspectiva cavallera

5. La perspectiva cònica  

CENTRE D'INTERÉS 3

4-LES IMATGES 

1. Funciones i significats de les imatges

2. Les imatges fixes

3. Les imatges en moviment

4. Píxels, vectors, colors

5. El guió àudiovisual. L'storyboard

6.  L'art i les noves tecnologies

5-AMPLIACIÓ DELS TRAÇATS GEOMÈTRICS 

 

1. Els polígons regulars

2. Les tangències

3. Les corbes tècniques i còniques

4. Els cossos geomètrics

5. Les xarxes modulars