PRESENTACIÓ

D'allò DESCRIPTIU a NARRATIU-D'allò PREVISIBLE a INESPERAT-D'allò ALIÉ a PERSONAL-Del TEXT a L'ÀUDIOVISUAL-Dels RECURSOS VISUALS DE TEMPS PASSATS a RECURSOS VISUALS ACTUALS-De MEMORITZAR a FER I ACTUAR-De la CONTEMPLACIÓ a VIVENCIAL.

EL PROGRAMA. IDEES FONAMENTALS DE LA MATÈRIA

El programa d'educació visual i plàstica d'ESO de l'INS Illa de Rodes, es fonamenta des de la cultura visual, amb productes visuals que omplen la nostra quotidianitat i donen origen a la identitat de l'individu contemporani. El programa es treballa a partir de projectes basats en tres conceptes: el procés, la creativitat i el coneixement.

 

PROCÉS 

 • Potenciem la idea de que qualsevol producte (artístics o no) necessita planificar-se amb força temps des de que es dissenya fins que s'ensenya. 

 • Valorem aquest procés com a part fonamental.

 • Treballem la idea de l'art com a procés.         

 

CREATIVITAT

 • Expliquem el que volem realitzar (el tema) i n'escollirem la millor tècnica per a dur a terme el projecte artístic. 

 • Escollim en funció del treball que es vulgui desenvolupar.

 • Donem pas a creacions de productes visuals i ens proposem que les tècniques artístiques realitzades amb les mans no siguin el centre de les activitats.

 • Potenciem els camins inesperats i originals. 

 

CONEIXEMENT. COMPONENT INTEL·LECTUAL

 • Dotem als productes visuals d'un component intel·lectual. Deixem de catalogar-los de manualitats.

 • Descobrim què en les obres i accions artístiques sempre hi ha una idea, un concepte, un significat (amb components crític molts cops), que pot desenvolupar repercussions reals a la vida de les persones observadores.

 

EL CONTINGUT. LA TEMÀTICA

 • Es treballa a partir de referents artístics contemporanis i d'altres èpoques artístiques. L'art contemporani serà l'eix vertebrat de la majoria de les propostes.

 • En algunes propostes l'alumnat escull els temes que treballem (ajuda a gestionar conflictes i a tractar les emocions).

 • Es promou que les temàtiques estiguin relacionades en les característiques pròximes (barris, població, comarca, aspectes culturals...).

 • Els continguts es treballen a partir de: buscar, seleccionar, elaborar i organitzar la informació que serà utilitzada en l'acció educativa.

 • Incorporem la comprensió de les micronarratives visuals i els seus missatges relegats per les estructures del poder. Les micronarratives visuals són les expressions de la societat contra la cultura establerta, donant una imatge oposada a la convencional, tractant d'alertar a la població del que les institucions i grans multinacionals fan amb les nostres vides.

 • Incorporem, sempre que sigui possible, els eixos fonamentals del currículum postmodern: cultura visual, interculturalitat, noves tecnologies i interdisciplinarietat.

   

LA METODOLOGIA

La metodologia d'aquest curs escolar (9 mesos) es proposa transformar el grup-classe en un col.lectiu amb la idea de desenvolupar un projecte d'art contemporani, integrant els diferents continguts del currículum en les produccions escollides. El mètode que durem a terme té les característiques següents:

 • Potenciem l'aula (l'específica d'art i la de grup classe) com un espai concret de descobriment en primera persona, de riquesa d'intercanvis i d'entusiasme per aprendre, experimentar, investigar i conèixer-se.

 • Treballem el treball per projectes basats en el procés, la creativitat i el coneixement.

 • Potenciem el treball col.lectiu amb una base de reflexió individual.

 • Potenciem la interdisciplinarietat (connexió amb la resta de matèries).

 • Donem importància als processos: buscar i decidir com transmetre la informació.

 • Comprovem regularment on hem arribat.

 • Potenciem la reflexió per tal d'establir un judici sobre el que passa al món.

 • Fomentem l'exploració sensorial, conceptual i procedimental de tot l'alumnat. 

 

EL MAPA TEMPORAL DE LA MATÈRIA

Cada grup de 1r i 2n d'ESO té dues hores a la setmana de classe, i el grup de 4t d'ESO en té tres d'hores. 

Es treballa principalment a l'aula d'art, tot i que caldrà destinar temps fora d'ella, a iniciar, continuar o acabar algunes de les propostes.

 

ELS OBJECTIUS I LES FITES DE LA MATÈRIA

OBJECTIUS GENERALS

 1. Aprendre a respectar els gustos i interessos d'altres.

 2. Aprendre a expressar el pensament amb imatges.

 3. Aprofundir en el coneixement d'un/a mateix/a.

 4. Ser productors/es culturals contemporanis.

 5. Reforçar la idea de la creativitat com a competència bàsica de tota la comunitat d'aprenentatge.

 6. Aprendre a analitzar les metanarratives (missatges construïts des de les estructures de poder).

 7. Ajudar a parar a reflexionar (alumnat i famílies).

FITES CONCRETES

 1. Conèixer noves i diferents manifestacions artístiques.

 2. Vincular la biografia d'un/a artista amb les seves obres.

 3. Potenciar i valorar els processos i les accions que construeix.

 4. Entendre els móns socials i culturals en el que vivim. 

L'AVALUACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ ESPECÍFICS

L’especificitat de l'àrea fa que tingui un perfil eminentment pràctic. 

Es fa èmfasi en els continguts procedimentals i en una actitud activa de producció. En base a aquesta realitat, el departament ha acordat establir el següent criteri per superar l'àrea de Visual i Plàstica a 1r, 2n i 4t d'ESO:

 • Els conceptes i els procediments suposaran 80% de la nota final

 • Els valors i actituds suposaran 20% de la nota final

   

CRITERIS PER SUPERAR EL CURS

 • S’ha de lliurar tots els treballs realitzats durant el curs (si no es lliuren tots els treballs no es pot aprovar) i haver-les superat com a mínim amb un 5. Per aprovar cal haver aprovat i/o recuperat les avaluacions anteriors.

 • Es valora si s’ha utilitzat els mètodes de treball adients i si els treballs s’han lliurat en el temps previstos.

 • Es valora positivament les activitats realitzades a l'aula.

 • Es valora positivament si es lliuren més solucions de les demanades.

 • Es preveu fer unes proves de continguts teòrics i pràctics, com a mínim una per trimestre.

 • Es preveu una exposició oral durant el curs (si les condicions ho permeten). L'activitat serà grupal però l'exposició oral es farà individualment de com a mínim 5 minuts per alumne/a. L'expressió oral tindrà el mateix pes de nota com qualsevol altra activitat que es faci durant el curs i es puntuarà al moment de fer-la.